Veilingvoorwaarden

Veilingvoorwaarden On Track Mixed Sale, 13 sepetmebr 2019

ALGEMEEN

 1. Stichting On Track Mixed Sale organiseert vrijdag 13 september 2019 een jaarlingen-veiling onder de naam On Track Mixed Sale (hierna te noemen :’de veiling-organisatie’) op het VICTORIA PARK WOLVEGA. De veiling zal plaatsvinden onder toezicht van de Werven Netwerk Notarissen te Wolvega.

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Stichting On Track Mixed Sale, de verkoper en de bieder/koper en op alle overeenkomsten gesloten op de veiling tussen verkoper en koper met betrekking tot via Stichting On Track Mixed Sale op de veiling aangeboden paarden, alsmede alle overeenkomsten, die daaruit voortvloeien. Alles wat in deze veilingvoorwaarden staat vermeld geldt uitdrukkelijk zowel voor alle beroepsmatigen (lees:trainers,pikeurs,fokkers,handelaren, etc.) als ook voor alle particulieren. De deelneming aan deze veiling wordt aangemerkt als aanvaarding van deze voorwaarden. De relatie tussen Stichting On Track Mixed Sale en de verkoper is een overeenkomst van opdracht.

 

 1. De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen verkoper en koper, onder de verplichting voor verkoper en koper de in deze veilingvoorwaarden bepaalde veilingkosten aan Stichting On Track Mixed Sale te voldoen. Stichting On Track Mixed Sale kan in geen geval als verkoper of bieder/koper worden aangemerkt.

 

 1. Alle bedingen in deze veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor of ten behoeve van de Stichting On Track Mixed Sale werkzaam zijn of waren. De bepalingen uit deze veilingvoorwaarden zijn rechtstreeks op deze personen van toepassing, als waren zij de Stichting On Track Mixed Sale zelf.

 

 1. Een eventueel positief exploitatiesaldo van Stichting On Track Mixed Sale zal ten gunste komen van de prijzengelden / paardenkoersen op VICTORIA PARK WOLVEGA.

 

 

DE VEILING

 1. Alle te verkopen paarden zijn vrijdag 13 september 2019 vanaf de (lunch-) meeting aanwezig en kunnen worden voorgeleid op het stallenterrein van VICTORIA PARK WOLVEGA.

 

 1. De paarden worden vervolgens een uur na afloop van de (lunch-)meeting op VICTORIA PARK WOLVEGA geveild door een door Stichting On Track Mixed Sale aangewezen veilingmeester. De paarden worden voetstoots verkocht, in de fysieke staat waarin zij zich op dat moment bij gunning bevinden, zonder actie of refactie.

 

 1. De veilingmeester heeft ten allen tijde het recht om de volgorde van de te verkopen paarden te wijzigen of zonder opgave van redenen personen als bieder/koper te weigeren.

 

 1. Bieders/kopers worden geacht volledig handelingsbekwaam te zijn en bij het volle verstand. Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden en is aan zijn/haar bod gehouden totdat een hoger bod is geaccepteerd. Een bieder/koper is naast zijn eventuele lastgever volledig aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen. Een verkoper die zijn paard blijkt te hebben teruggekocht wordt mede beschouwd als bieder/koper en voor de alhier bedoelde verkoper gelden aldus eveneens álle bepalingen [waaronder mede begrepen alle (betalings) verplichtingen] in deze veilingvoorwaarden die bieders/kopers betreffen.

 

 1. Ingeschreven paarden worden bij opbod verkocht met een minimuminzet à Euro 500.,=. Tot Euro 2.000,= zal geboden worden met een verhoging ten opzichte van het voorgaande bod van minimaal Euro 100.,= ; van Euro 2.000,= tot Euro 5.000,= met een verhoging ten opzichte van het voorgaande bod van minimaal Euro 200,= vanaf Euro 5.000,= tot Euro 10.000 met een verhoging van minimaal Euro 500,- = per bod. Vanaf Euro 10.000,= tot Euro 25.000,= met een verhoging van minimaal Euro 1.000,- = per bod en bij Euro 25.000,- = of meer een verhoging van minimaal Euro 2.500,- = per bod. De veilingmeester bepaalt de hoogte van het openingsbod. Indien er geen openingsbod wordt gedaan is het paard niet verkocht. Indien de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.

 

 1. Het risico ter zake van de paarden gaat op het moment van gunning onmiddellijk van de verkoper over op de bieder/koper.

 

 1. De bieder/koper dient onmiddellijk na gunning onder het vertoon van een legitimatiebewijs een schriftelijke koopovereenkomst te tekenen. Als de bieder/koper hieraan niet voldoet is het bepaalde in artikel 19 en 20 van overeenstemmige toepassing.

 

INFORMATIE

 1. De Stichting On Track Mixed Sale bepaalt de catalogusvolgorde en heeft gepoogd de catalogus zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De informatie over de pedigrees is erop gericht een indruk te geven van de paarden, zonder de pretentie te hebben volledig te willen zijn.

 

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper de juistheid van de informatie in de catalogus te controleren en ‘de veiling-organisatie’ vóór de veiling tijdig en schriftelijk van eventuele fouten of onvolledigheden in kennis te stellen en daarbij zo gedetailleerd als mogelijk aan te geven welke wijzigingen en/of aanvullingen dienen te worden aangebracht.

 

 1. Een veterinaire keuring is niet verplicht maar wel optioneel. Partners van Stichting On Track Mixed Sale zijn Dierenkliniek Wolvega en Dierenkliniek Emmeloord. Zij bieden de keuring volgens het door ons gehanteerde protocol aan voor € 250,= exclusief btw.

 

 1. De bieders/kopers zijn verplicht om op verzoek van de veiling-organisatie informatie te verschaffen omtrent hun financiële gegoedheid waarbij zij bescheiden dienen te overleggen waaruit deze gegoedheid blijkt. Door deelname aan deze veiling machtigen de bieders/kopers ‘de veiling-organisatie’ om informatie in te winnen bij derden omtrent hun financiële gegoedheid.

 

INSCHRIJVING, KOSTEN , BETALING EN AFLEVERING

 1. Het inschrijfgeld bedraagt € 100 ,- (te vermeerderen met omzetbelasting) en is verschuldigd bij opgave. Hierna wordt dit ook wel aangeduid met “minimum commissie”. Verkoper betaalt 5% commissie over de verkoopprijs (te vermeerderen met omzetbelasting). Verkoper wordt bij inhouding (lees: terugkoop) ook gezien als de koper ; bij terugkoop bedraagt de commissie dan eveneens 5% (te vermeerderen met omzetbelasting).

 

 1. Op het moment dat de verkoper het inschrijfgeld verschuldigd wordt aan de Stichting On Track Mixed Sale (overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 ) zal hij ervoor zorgdragen dat het bedoelde bedrag binnen 21 dagen is bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting On Track Mixed Sale onder vermelding van de naam van het/de jaarling(en). De verkoper en zijn paard(en) worden pas toegelaten tot de veiling nadat hij bescheiden heeft overlegd waaruit blijkt het bedoelde bedrag volledig is voldaan. Voor het geval verkoper ondernemer voor de btw is, is de (afgeslagen) koopsom exclusief omzetbelasting. Verkoper dient zelf voor afdracht van de omzetbelasting aan de belastingdienst zorg te dragen.

 

 1. De bieder/koper dient op de veiling over de koopsom een commissie van 5% over de afgeslagen koopsom (te vermeerderen met omzetbelasting) te voldoen. De koopsom vermeerderd met omzetbelasting en de commissie vermeerderd met omzetbelasting maken tezamen het totale aankoopbedrag van het desbetreffende paard, te betalen bij het secretariaat van de Stichting On Track Mixed Sale, in Euro’s zonder enige korting of inhouding.

 

 1. Indien de bieder/koper hiermee in verzuim is, heeft ‘de veiling-organisatie’ de bevoegdheid het paard onmiddellijk te herveilen, waarbij het bod van de oorspronkelijke bieder/koper niet weer wordt aangenomen. De oorspronkelijke bieder/koper is gehouden het verschil tussen zijn bod en een eventuele lagere koopsom na herveiling, alsmede de kosten van herveiling, aan de Stichting On Track Mixed Sale te voldoen. De oorspronkelijke bieder/koper heeft geen aanspraken ingeval van een eventuele hogere opbrengst na herveiling.

 

 1. Bij de Stichting On Track Mixed Sale wordt er niet gewerkt met plokgeld.

 

 1. Bij de Stichting On Track Mixed Sale wordt er niet gewerkt met trainersprovisies.

 

 1. Slechts met voorafgaande verkregen toestemming van ‘de veiling-organisatie’ heeft de bieder/koper het recht giraal te betalen, waarbij het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na deze veiling op de bankrekening van Stichting On Track Mixed Sale dient te zijn bijgeschreven. De ‘veiling-organisatie’ heeft onder andere het recht voornoemde toestemming te onthouden indien de bieder/koper zijn financiële gegoedheid naar het oordeel van ‘de veiling-organisatie’ niet aantoont of geen danwel onvoldoende zekerheid stelt middels een bankgarantie of anderzins. Ook heeft ‘de veiling-organisatie’ ten allen tijde het recht een door haar gegeven toestemming op elk gewenst moment weer in te trekken indien naar haar oordeel er twijfel bestaat over de financiële gegoedheid van de bieder/koper of over de door hem gestelde zekerheid.
 2. Betaling aan enig ander dan aan de Stichting On Track Mixed Sale bevrijdt de bieder/koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens voornoemde.

 

 1. Indien de Stichting On Track Mixed Sale niet binnen 14 dagen na de veiling de algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen is deze van rechtswege in verzuim. De bieder/koper is dan, naast het overige door hem verschuldigde bedrag, verplicht aan ‘de veiling-organisatie’ een vergoeding te betalen ter grootte van 10 % van de koopsom (vermeerderd met omzetbelasting) dit nog vermeerderd met een rente van 1,5 % per maand over het totaal verschuldigde bedrag te berekenen vanaf de dag van de veiling tot het tijdstip van algehele betaling.

 

 1. Indien de Stichting On Track Mixed Sale niet binnen 14 dagen na de veiling de algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen heeft ‘de veiling-organisatie’ voorts de bevoegdheid, zonder ingebrekestelling namens de verkoper én zonder zijn toestemming, de (ver)koop als ontbonden te beschouwen. De verkoper en de bieder/koper blijven in dat geval wél jegens Stichting On Track Mixed Sale gehouden om aan al hun in deze veilingsvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen te voldoen voorzover deze een vergoeding aan de Stichting On Track Mixed Sale betreffen.

 

 1. Indien de verkoper en/of bieder/koper in verzuim is/zijn aan zijn/hun betalingsverplichtingen jegens de Stichting On Track Mixed Sale te voldoen, dan komen alle (buiten)rechtelijke kosten die de Stichting On Track Mixed Sale daardoor eventueel maakt voor rekening van eerder genoemde(n).

 

 1. Indien en pas nadat alle (betalings)verplichtingen jegens Stichting On Track Mixed Sale is/zijn voldaan door zowel verkoper alsmede bieder/koper, dan zal ‘de veiling-organisatie’ uiterlijk één maand daarna de koopsom (minus afdrachten) aan de verkoper voldoen.

 

 1. Verrekening van wederzijdse vorderingen door de verkoper danwel door de bieder/koper ten opzichte van de Stichting On Track Mixed Sale is uitgesloten. De Stichting On Track Mixed Sale is ten allen tijde bevoegd wederzijdse vorderingen te verrekenen.

 

AFWEZIGHEID PAARDEN OP DE VEILING

 1. Mocht een paard naar oordeel van de verkoper wegens gezondheidsredenen niet aan de veiling kunnen deelnemen, dan dient dit door de verkoper tijdig, schriftelijk én met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aandoening aan de Stichting On Track Mixed Sale te worden medegedeeld, waarna een nader door ‘de veiling-organisatie’ aan te wijzen veterinair de aard van de aandoening zal vaststellen. De vaststelling van die betreffende veterinair ter zake is bindend.

 

 1. Indien de verkoper aan (en naar bindend oordeel van) voornoemde veterinair geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het paard (tijdig) te onderzoeken, of danwel indien het paard door die veterinair is goedgekeurd en desondanks niet aan de veiling deelneemt, dán is de verkoper in die beide gevallen de in artikel 17 genoemde “minimum-commissie” verschuldigd plus een boetebedrag van € 2.500 (te vermeerderen met omzetbelasting) aan de Stichting On Track Mixed Sale.

 

AANLEVERING, AFGIFTE EN VERWIJDERING PAARDEN

 1. Verkopers zijn verplicht hun paarden (op eigen kosten) in een goede veilingconditie op het veilingterrein aan te leveren. Indien naar het oordeel van ‘de veiling-organisatie’ paarden hier niet aan voldoen, is ‘de veiling-organisatie’ bevoegd deze zelf in veilingconditie te (laten) brengen, waarbij alle in redelijkheid door en naar oordeel van de Stichting On Track Mixed Sale te maken kosten voor rekening komen van de desbetreffende verkopers.

 

 1. Onmiddellijk na gunning is de bieder/koper verantwoordelijk voor de zorg van het door hem gekochte paard, terwijl hij eerst nadat hij volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan over het paard kan beschikken, waarbij hij de benodigde bescheiden zal ontvangen.

 

 1. De bieder/koper dient het door hem gekochte paard uiterlijk de dag ná de veiling om 09.00 uur op eigen kosten van VICTORIA PARK WOLVEGA te hebben verwijderd. Indien de bieder/koper het paard niet tijdig heeft verwijderd is hij van rechtswege in verzuim. De ‘veiling-organisatie’ heeft dan de bevoegdheid het paard van VICTORIA PARK WOLVEGA te (doen) verwijderen en elders te stallen, waarbij alle in redelijkheid door (en naar oordeel van) ‘de veiling-organisatie’ te maken kosten in dat verband voor rekening komen van de voornoemde bieder/koper. Deze bieder/koper blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de zorg van en aansprakelijk voor de schade aan het desbetreffende paard en/of door het paard ontstaan.

 

 1. De ‘veiling-organisatie’ is niet verplicht het paard af te geven indien de bieder/koper niet geheel aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

 

STALONDEUGDEN EN GEBREKEN

 1. Indien de bieder/koper bij het gekochte paard stalondeugden constateert, zijnde kribbebijten, weven en/of luchtzuigen, dient de bieder/koper uiterlijk binnen 3 werkdagen na de veiling Stichting On Track Mixed Sale hiervan schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aard van de stalondeugden op de hoogte stellen. Alsdan zal de Stichting On Track Mixed Sale het paard op een door haar te bepalen locatie onderbrengen, teneinde het paard door een door haar aan te wijzen veterinair op de door de bieder/koper omschreven stalondeugden te laten onderzoeken. Voornoemde veterinair stelt de aard en ernst van de stalondeugden bindend vast. Indien naar het oordeel van die veterinair van de door de bieder/koper omschreven stalondeugden sprake is, dient de verkoper de ter zake gemaakte kosten (waaronder de stalling, het transport en de veterinaire kosten) aan de Stichting On Track Mixed Sale te voldoen. De bieder/koper dient de bedoelde kosten aan de Stichting On Track Mixed Sale te voldoen indien naar het oordeel van die veterinair geen sprake is van de door de bieder/koper omschreven stalondeugden.

 

 1. Het bepaalde artikel 36 geldt eveneens indien de bieder/koper bij het gekochte paard andere gebreken constateert (anders dan bovenbenoemde stalondeugden) alleen is de uiterlijke termijn dan 7 werkdagen bij alle andere gebreken ; m.u.v. 2 hierna speciaal benoemde gebreken namelijk cornage = termijn van 6 weken én arthrose = termijn van 8 weken na datum van aankoop. De Stichting On Track Mixed Sale sluit verder elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand van de te veilen paarden, daaronder tevens de aansprakelijkheid met betrekking tot osteonchondrotische afwijkingen in de knie- en spronggewrichten.

 

 1. Indien de bieder/koper niet binnen voornoemde termijn van 3 dagen na de veiling op voornoemde wijze melding maakt van bedoelde stalondeugden oftewel niet binnen 7 dagen bij alle andere eventuele gebreken en/of indien voornoemde veterinair de stalondeugden of (andere) gebreken niet vaststelt, vervalt het recht van de bieder/koper de koop te ontbinden of om een beroep te doen op wilsgebrek.

 

ONTBINDING EN VERNIETIGING

 1. Indien de (ver)koop rechtsgeldig door de bieder/koper of de verkoper wordt ontbonden of vernietigd, blijven de bieder/koper en de verkoper gehouden aan al hun in deze veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen jegens de Stichting On Track Mixed Sale te voldoen, voor zover die een vergoeding ten behoeve van de Stichting On Track Mixed Sale betreffen. De (ver)koop kan worden ontbonden of vernietigd met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, voor zover daarvan in deze veilingvoorwaarden niet rechtsgeldig is afgeweken.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Stichting On Track Mixed Sale is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in de catalogus, de informatie gegeven op het terrein van VICTORIA PARK WOLVEGA noch voor de informatie gegeven tijdens de veiling op VICTORIA PARK WOLVEGA. De verkoper vrijwaart de Stichting On Track Mixed Sale tegen iedere aanspraak van derden (waaronder mede begrepen bieders/kopers) wegens schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de controle- en mededelingsverplichting door verkoper ter zake van de catalogus als bedoeld in artikel 14.

 

 1. De Stichting On Track Mixed Sale is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in het veterinaire rapport, de veterinaire informatie gegeven op het terrein van VICTORIA PARK WOLVEGA noch voor de veterinaire informatie gegeven tijdens de veiling op VICTORIA PARK WOLVEGA.

 

 1. De Stichting On Track Mixed Sale is niet aansprakelijk voor schade voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deze veiling door en/of aan personen, goederen of paarden geleden.

 

 1. De Stichting On Track Mixed Sale zal ter zake van onder meer paarden geen verzekering afsluiten ten behoeve van verkopers en event. kopers. Aangezien verkopers en bieders/kopers geheel voor eigen risico aan deze veiling deelnemen adviseert de veiling-organisatie hen een bedoelde verzekering zelf af te sluiten. Ingeval van dood van het paard op de dag van de veiling, terwijl de betreffende verkoper of bieder/koper geen uitkering op grond van een eventueel door hemzelf afgesloten verzekering ontvangt, zal de Stichting On Track Mixed Sale de inschrijfkosten á Euro 100,= (excl. BTW) aan de betreffende verkoper terugbetalen en aan de betreffende bieder/koper het verschuldigde opgeld terugbetalen. Met voornoemde terugbetaling verleent de Stichting On Track Mixed Sale service aan verkopers en/of bieders/kopers, zonder dat de Stichting On Track Mixed Sale enige aansprakelijkheid erkent en zonder dat verkopers en/of bieders/kopers hieraan nu of in de toekomst rechten kunnen ontlenen.

 

 1. Een ieder die schade toebrengt aan goederen (in eigendom van/gebruikt door) van: VICTORIA PARK WOLVEGA en/of de Stichting On Track Mixed Sale ( en/of personen die voor hen werkzaam zijn ) is hoofdelijk aansprakelijk voor deze schade. De verkopers en/of bieders/kopers en/of andere bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor alle schade door hen veroorzaakt ; zij vrijwaren ‘de veiling-organisatie’ van iedere aanspraak van derden ter zake daarvan, waaronder mede begrepen andere verkopers en/of andere bieders/kopers en/of andere bezoekers.

 

 1. Indien ter zake van de overgang van geveilde paarden naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de verkoper en/of bieder/koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht deze verkoper en/of bieder/koper zich om in de lidstaat van aankomst van het paard alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen om zodoende een rechtsgeldige intra-communautaire transactie te verwezenlijken.

 

 1. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheden dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de verkoper en/of bieder/koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien gewoon sprake zou zijn van een binnenlandse levering van het desbetreffende paard. De verkoper en/of bieder/koper blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 45 en hij vrijwaart de Stichting On Track Mixed Sale in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan deze voornoemde (leverings)voorwaarden.

 

 1. De Stichting On Track Mixed Sale is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Hieronder valt tevens de wanbetaling van de bieder/koper. De Stichting On Track Mixed Sale sluit aansprakelijkheden uit, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de Stichting On Track Mixed Sale.

 

CONVERSIE EN GESCHILLEN

 1. Indien één of meerdere van de in deze veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zou(den) zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde (oude) niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling in, die met de bedoelde (oude) niet-rechtsgeldige bepaling zoveel mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud.

 

 1. Indien bij gunning een verschil van mening ontstaat over de vraag wie het laatste bod heeft gedaan, of indien er andere moeilijkheden, onduidelijkheden en geschillen ontstaan bij biedingen en/of over de gunning, is de veilingmeester bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken. In geval van vorenbedoeld verschil van mening omtrent het laatste bod is de veilingmeester bevoegd de verkoop bij opbod te continueren.

 

 1. Indien de veilingmeester de notaris verzoekt een oordeel te vellen, zal de notaris bindend en onherroepelijk voor alle partijen beslissen. De notaris is gedurende de veiling tevens bevoegd te oordelen over geschillen van andere aard ter zake van de biedingen en gunningen.

 

 1. De rechtsverhoudingen tussen de Stichting On Track Mixed Sale en de verkopers en bieders/kopers worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).
On Track Mixed Sale
De On Track Mixed Sale vindt plaats op vrijdag 13 september 2019. De veilinglocatie is Victoria Park Wolvega en de aanvang van de veiling is om 14.30 uur (na afloop van de koersen van de lunchmeeting op deze dag!
Contact Info
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de On Track Mixed Sale van vrijdag 13 september? Neem dan contact met ons op!
 • +31 (0) 561 691 010
 • info@victoriaparkwolvega.nl